Risico’s

Potentiële beleggers moeten (onder andere) de hieronder opgenomen niet-limitatieve opsomming van risico’s in ogenschouw nemen, het inschrijfformulier en de daarbij behorende documenten zorgvuldig en in hun geheel beoordelen, overleg plegen met en advies vragen aan hun professionele beleggingsadviseurs en juridische en fiscale adviseurs, en een eigen onderzoek verrichten naar de risicofactoren die verband houden met de voorgestelde investering en vervolgens op dit onderzoek vertrouwen.

Risico’s betreffende de fondsen

Koersrisico

Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin de fondsen posities innemen, kunnen fluctueren. Een belegging kan een ongunstige waardeontwikkeling vertonen als gevolg van de ontwikkeling van betreffende aandelenmarkten, veroorzaakt door bijvoorbeeld bedrijfsspecifieke ontwikkelingen of algemene economische ontwikkelingen in Europa en/of daarbuiten. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Het risico bestaat dat de hele markt of een categorie van beleggingen in waarde daalt, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van de fondsen aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname.

Kapitaalrisico

De fondsen en de Beheerder bieden geen enkele garantie in geval van verliezen op een investering. Derhalve lopen Participanten het risico om een deel van of hun gehele investering in de fondsen te verliezen.

Liquiditeitsrisico beleggingen

De fondsen zullen met name belegd zijn in aandelen van ondernemingen met een kleinere marktkapitalisatie. Deze kennen over het algemeen een lager dagelijks handelsvolume op de beurs dan aandelen van ondernemingen met een grotere marktkapitalisatie. Daardoor bestaat het risico dat, indien een grote hoeveelheid uitstaande Participaties ter inkoop wordt aangeboden, posities in de portefeuille niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen worden afgebouwd.

Concentratierisico

Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in een beperkt aantal ondernemingen, kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van de fondsen dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door de strategie van de fondsen kan het rendement significant ¬afwijken van de MSCI-wereldaandelenindex. Hierdoor ontstaan specifieke risico’s, die tot uitdrukking ¬kunnen komen in aanzienlijke verschillen in het rendement van de fondsen en de wereldaandelenindex, zowel in positieve als in negatieve zin. Hieronder valt ook het sectorrisico, i.e. een geconcentreerde blootstelling aan een beperkt aantal sectoren in de beleggingsportefeuille. De koersontwikkeling binnen die sectoren kan afwijken van de gemiddelde koersontwikkeling op de beurs.

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging waarde verliest als gevolg van een duurzaamheidsgebeurtenis of – omstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste van grondstoffen. Dergelijke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan schaarste van grondstoffen ertoe leiden dat bepaalde bedrijven minder gaan produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen.

De potentiële impact van duurzaamheidsrisico’s worden op dezelfde manier beoordeeld als alle andere fondsrisico’s zoals bijvoorbeeld het concentratierisico. Per geïdentificeerd risico, dus ook voor duurzaamheidsrisico’s, wordt vastgesteld of het risico van toepassing is. Vervolgens worden beheersmaatregelen vastgesteld als de risico’s te hoog zijn. Deze beheersmaatregelen moeten ertoe leiden dat de kans dat het risico zich voordoet, wordt beperkt en/of de impact die ontstaat wanneer het risico zich voordoet wordt verlaagd.

De voor de fondsen meest concrete duurzaamheidsrisico’s zijn:

  • klimaatrisico: de fondsen kunnen blootgesteld worden aan klimaatrisico’s, zoals fysieke risico’s (bijvoorbeeld schade door natuurrampen) en transitierisico’s (bijvoorbeeld veranderingen in regelgeving en technologie die van invloed zijn op bepaalde sectoren). Deze risico’s kunnen van invloed zijn op de financiële prestaties van de fondsen.
  • sociaal risico: de fondsen kunnen blootgesteld worden aan bepaalde sociale risico’s, zoals juridische geschillen, reputatieschade of arbeidsconflicten binnen bedrijven waarin het investeert. Deze risico’s kunnen van invloed zijn op de financiële prestaties van de fondsen.
  • governance-risico: de fondsen unnenn blootgesteld worden aan governance-risico, zoals slecht bestuur, belangenconflicten of gebrek aan transparantie binnen de bedrijven waarin het investeert. Deze risico’s kunnen van invloed zijn op de financiële prestaties van de fondsen.

Risico’s van algemeen economische en politieke aard

Beleggingen van de fondsen zijn onderhevig aan risico’s van algemeen economische aard, zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van de fondsen beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen, veranderingen in belastingpolitiek, veranderingen in regelgeving zoals natuurrampen, oorlogen en ¬terroristische activiteiten.

Rendementsrisico

Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstellingen worden bereikt. Het risico dat de nagestreefde rendementsdoelstellingen niet worden bereikt, kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid. Er zijn geen waarborgen van derden dat de nagestreefde rendementsdoelstellingen worden bereikt. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte of langere termijn juist zijn. Als de Beheerder de waardeontwikkeling van een belegging van de fondsen verkeerd inschat, kan dit leiden tot verlies voor de fondsen als de marktwaarde van een gekochte belegging daalt of, in het geval van een short positie, de marktwaarde van verkochte aandelen stijgt.

Ontwikkelingen op financiële markten

Het risico bestaat dat Euronext Amsterdam, Euronext Brussel en/of Deutsche Börse/Xetra of bepaalde sectoren in waarde dalen als gevolg van negatieve economische vooruitzichten, ongunstige ontwikkeling van de buitenlandse valuta of andere berichten die een negatieve invloed kunnen hebben op het marktsentiment. Als gevolg hiervan zal naar verwachting ook de waardeontwikkeling van de aandelen waarin wordt belegd negatief worden beïnvloed, wat zal leiden tot een daling van de waarde van de Participaties.

Vermogensrisico

De door de fondsen ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Er worden geen winstuitkeringen gedaan door de fondsen. Door inkoop van Participaties is er het potentiële risico van erosie van het vermogen van de fondsen indien er op enig moment meer Participaties door de fondsen worden ingekocht dan uitgegeven.

Tegenpartijrisico

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en/of gemaakte afspraken presteren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door een tegenpartij als gevolg van een verslechtering van haar financiële situatie of om andere redenen.

Valutarisico

De fondsen dekken valutaposities niet af. Beleggingen anders dan in € kunnen hierdoor fluctuaties veroorzaken in de Netto Vermogenswaarde van de fondsen, zowel positief als negatief.

Inflatierisico

Door inflatie kan de relatieve waarde van een Participatie dalen. De fondsen dekken het inflatierisico niet af en neemt ook geen andere maatregelen om dit risico te verminderen.

Renterisico

Dit is het risico dat de waarde van de beleggingen wijzigt als gevolg van renteontwikkelingen. Dit betreft zowel de waardeontwikkelingen van de effecten als de positieve of negatieve opbrengsten van de niet belegde liquiditeiten.

Afwikkelingsrisico

Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt.

Risico verlies van in bewaring gegeven activa

In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder, de Juridisch Eigenaar, de Custodian of een sub-custodian, bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa.

Risico van (fiscale) wetswijzigingen

Dit is het risico dat de fiscale behandeling van de fondsen in negatieve zin wijzigen, of dat andere -wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op de fondsen en zijn Participanten.

Short posities (uitsluitend voor EV Smaller Companies Fund)

In theorie is het mogelijke verlies op deze posities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst het bedrag van de investering niet te boven kan gaan.

Derivaten (uitsluitend voor EV Smaller Companies Fund)

Het fonds zal gebruik kunnen maken van ter beurze genoteerde derivaten, ter bescherming van ingenomen posities. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het fonds.

Hefboomeffect (uitsluitend EV Smaller Companies Fund)

Het fonds kan beleggen met geleend geld (‘leverage’) tot maximaal 25% van de Netto -Vermogenswaarde van het fonds. Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan (het ¬zogenaamde ‘hefboomeffect’). Dit kan betekenen dat de vermogenspositie van het fonds negatief wordt en in het uiterste geval zelfs resulteren in het faillissement van het fonds. Daarnaast ontstaan er rentelasten.

Risico’s betreffende de beheerder

Afhankelijkheid van (personen in dienst van) de Beheerder

Het investeringsbeleid wordt uitgevoerd door (personen in dienst van) de Beheerder. Het risico bestaat dat voor de uitvoering van het beleggingsbeleid onmisbare personen vertrekken, gedurende langere tijd niet beschikbaar zijn of definitief wegvallen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de voortzetting van de fondsen.

Omgevingsrisico

Het risico bestaat dat de continuïteit van de Beheerder bedreigd wordt, omdat de door haar beheerde fondsen in omvang afnemen en/of kostenstijgingen optreden omdat de omgeving verandert (ontwikkelingen op de financiële markten, conjunctuurschommelingen, gewijzigde behoefte (potentiële) deelnemers in de fondsen, concurrentie, beurscrashes, snel wijzigende regelgeving). Dit alles kan een negatief effect hebben op de continuïteit van de fondsen.

Operationeel risico Beheerder

Dit betreft de risico’s op schade als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen. Hieronder vallen tekortkomingen in de processen en informatietechnologiesystemen en de risico’s op cybercrime.

Uitbestedingsrisico

De Beheerder heeft aan aantal diensten uitbesteed aan derden. Dit betreft met name de fondsadministratie inclusief de bijbehorende IT-systemen. Het risico bestaat dat de partijen aan wie deze werkzaamheden zijn uitbesteed, hun verplichtingen niet (behoorlijk) nakomen waardoor de continuïteit en/of kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden in gevaar komt en/of schade ontstaat.

Compliancerisico

Dit betreft het risico op aantasting van de reputatie of bedreiging van vermogen/resultaat als gevolg van een ontoereikende naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de continuïteit van de Beheerder in gevaar komen. Onder compliancerisico vallen tevens het risico op witwassen, terrorismefinanciering en omzeilen van sanctiewetgeving. Tevens betreft dit de risico’s op belangenverstrengeling, marktmanipulatie, corruptie en gebruik van voorwetenschap. Tenslotte valt hier onder het risico op interne of externe fraude en het risico op het niet vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Insolventie, nalatigheid en frauduleuze handelingen

In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Beheerder, haar bestuurders of werknemers of derde partijen ingeschakeld voor de bewaarneming van activa van de fondsen, kan de waarde van Participaties dalen en kunnen in bewaring gegeven activa verloren gaan.

Risico’s betreffende de juridische eigenaar, de bewaarder en de custodian

Insolventie, nalatigheid en frauduleuze handelingen

In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder en de Custodian, hun bestuurders of werknemers of derde partijen ingeschakeld voor de bewaarneming van activa van de fondsen, kan de waarde van Participaties dalen.

Risico’s betreffende belangenverstrengeling

Andere cliënten

De Beheerder en/of aan haar gelieerde personen c.q. entiteiten kunnen of zullen cliënten anders dan de fondsen beheren of adviseren. Er zal geen zekerheid bestaan dat zulke diensten niet tegenstrijdig zijn aan de belangen van de fondsen. Hoewel de Beheerder en de Juridisch Eigenaar de intentie hebben potentiële en werkelijke belangenverstrengelingskwesties te goeder trouw en met toepassing van het beleid van de fondsen inzake belangenconflicten te beheren, zal geen zekerheid bestaan dat dergelijke belangenconflicten zullen worden opgelost in het belang van de fondsen.

Divers scala aan Participanten

Participanten kunnen ten aanzien van hun investeringen in de fondsen tegenstrijdige investerings-, fiscale of andere belangen hebben. De tegenstrijdige belangen kunnen verband houden met, onder andere, de aard van het vermogen van de fondsen, de structurering van het vermogen van de fondsen en de timing van de verkoop van vermogen van de fondsen. Dientengevolge kunnen belangenconflicten ontstaan in verband met besluiten van de Beheerder die meer tot voordeel strekken van de ene Participant ten opzichte van een andere Participant, met name ten aanzien van de individuele fiscale situatie van een Participant. De Beheerder zal de investerings-, fiscale en andere belangen van de fondsen en haar Participanten in haar geheel in aanmerking nemen, en niet de investerings-, fiscale of andere belangen van een individuele Participant.

Bovenstaande opsomming van risicofactoren is niet limitatief en beoogt niet een complete uitleg te zijn van alle risico’s en overwegingen gepaard gaande met een investering in de fondsen. De prestatie van de fondsen kunnen met name worden beïnvloed door wijzigingen in marktomstandigheden en juridische, toezichtrechtelijke en fiscale vereisten. De fondsen zullen ongeacht het niveau van winstgevendheid verantwoordelijk zijn voor het betalen van de betreffende, nader in het Prospectus beschreven, vergoedingen, lasten en uitgaven.

Potentiële Participanten die enige twijfel hebben met betrekking tot de aan investeringen in de fondsen inherente risico’s, worden geadviseerd om onafhankelijk financieel advies in te winnen alvorens in de fondsen te investeren.