ESG

Duurzaamheidsverklaring EValuation Capital Management B.V.

Sinds 10 maart 2021 geldt verordening 2019/2088 over informatieverstrekking inzake duurzame beleggingen (SFDR). ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. De verordening verplicht financiële ondernemingen, waaronder EValuation Capital Management (‘wij’), bepaalde informatie over ESG te verstrekken.

Duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging waarde verliest als gevolg van een duurzaamheidsgebeurtenis of – omstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste van grondstoffen. Dergelijke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan schaarste van grondstoffen ertoe leiden dat bepaalde bedrijven minder gaan produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen.

De potentiële impact van duurzaamheidsrisico’s worden op dezelfde manier beoordeeld als alle andere fondsrisico’s zoals bijvoorbeeld het concentratierisico. Per geïdentificeerd risico, dus ook voor duurzaamheidsrisico’s, wordt vastgesteld of het risico van toepassing is. Vervolgens worden beheersmaatregelen vastgesteld als de risico’s te hoog zijn. Deze beheersmaatregelen moeten ertoe leiden dat de kans dat het risico zich voordoet, wordt beperkt en/of de impact die ontstaat wanneer het risico zich voordoet wordt verlaagd.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Wij nemen op dit moment geen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op entiteitsniveau mee. De reden hiervoor is dat wij verschillende fondsen beheren met elk hun eigen beleggingsstrategie. Om die reden is het voor ons nu niet mogelijk om entiteitsniveau ongunstige effecten mee te nemen. Wij bepalen voor al onze fondsen of en zo ja welke ongunstige effecten wij op fondsniveau meenemen in ons beleggingsbeleid. In de prospectussen van de verschillende fondsen, wordt toegelicht of ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren wel of niet meegenomen worden. Indien wij overgaan naar één duurzaamheidsstrategie op entiteitsniveau zal zij heroverwegen of zij ongunstige effecten op entiteitniveau zal meenemen.

Duurzaamheidsrisico’s in relatie tot het beloningsbeleid

Op onze website staat een samenvatting van ons beloningsbeleid. Dit beloningsbeleid is in lijn is met onze strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloning van medewerkers niet leidt tot onwenselijke (duurzaamheids)risico’s of gedrag. Om die reden krijgen onze medewerkers alleen een vaste maandelijkse beloning en hebben ze geen recht op een variabele beloning.