Disclaimer

Deze website (www.evaluationcapital.com, hierna: de “Website”) is eigendom van EValuation Capital Management B.V. (hierna: “EVCM”). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daar op gepubliceerde informatie.

Betrouwbaarheid en actualiteit van informatie

Alle informatie op de Website is gebaseerd op informatiebronnen die naar het oordeel van EVCM juist en betrouwbaar zijn en is door EVCM met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt ook als zodanig door EVCM onderhouden. EVCM staat echter, ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit, juistheid, en volledigheid van op de Website geboden informatie en gegevens. EVCM is van oordeel dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van publicatie op de Website, maar het is echter mogelijk dat deze informatie niet langer actueel, volledig of juist is op het moment dat zij wordt gelezen. EVCM is te allen tijde bevoegd de informatie en gegevens op de Website onaangekondigd te wijzigen. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Informatie is uitsluitend ter informatie

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Informatie op de Website mag niet worden beschouwd als bod, advies of aanbeveling met betrekking tot (financiële) producten of diensten. De op de Website beschreven producten of diensten zijn niet geschikt voor – of kunnen niet worden aangeboden aan – iedere willekeurige gebruiker van de Website. Mocht een gebruiker van de Website – met inachtneming van het voorgaande – overwegen om gebruik te maken van op de Website beschreven producten of diensten, dan wordt de gebruiker van de Website aangeraden om alle (op de Website) beschikbare informatie omtrent deze producten en diensten, zoals het Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie, zorgvuldig te bestuderen.

Niet toegestaan om informatie te verspreiden, publiceren, etc.

Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie van de Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EVCM. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van EVCM zijn links naar de Website niet toegestaan.

Uitsluiting aansprakelijkheid

EVCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website door de gebruiker of derden, dan wel voortvloeien uit het via de Website bereikbaar zijn van andere websites. Ten aanzien van de Website, het gebruik van de Website en de informatie op de Website (inclusief deze disclaimer) is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Bij tegenstrijdigheid tussen de hier beschreven voorwaarden ten aanzien van de Website, het gebruik van de Website en de informatie op de Website enerzijds en voorwaarden direct gerelateerd aan de op de Website beschreven producten en diensten anderzijds, gelden de direct aan de producten of diensten gerelateerde voorwaarden.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten

EVCM heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2.65 van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.